Biệt thự nghĩ dưỡng khoảng thời gian 2017/12/24 đến 2018/04/23