Biệt thự nghĩ dưỡng khoảng thời gian 2017/12/31 đến 2018/01/20