Biệt thự nghĩ dưỡng khoảng thời gian 2018/01/07 đến 2018/04/22