Biệt thự nghĩ dưỡng khoảng thời gian 2018/01/14 đến 2018/04/22