Chung cư khoảng thời gian 2017/12/31 đến 2018/04/23